مشخصات مدرس
روزبه شاهرخی

طراحی و راه اندازی استارتاپ