برای اطلاع از جزئیات دوره ، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.