دوره های آموزشی

علیرضا اکبری
علیرضا اکبری

تاریخ شروع: 1398/2/2
ارائه مجازی نام طرح شما
ارائه مجازی نام طرح شما

تاریخ شروع: 1398/2/1
تست ارائه مجازی روز دوشنبه
تست ارائه مجازی روز دوشنبه

تاریخ شروع: 1398/2/1
تست ارائه مجازی
تست ارائه مجازی

تاریخ شروع: 1398/1/28
دوره آموزش مقدمات کسب و کار
دوره آموزش مقدمات کسب و کار

تاریخ شروع: 1398/1/20
دوره آموزش مقدمات کسب و کار
دوره آموزش مقدمات کسب و کار

تاریخ شروع: 1398/1/1
دوره آموزش مقدمات کسب و کار
دوره آموزش مقدمات کسب و کار

تاریخ شروع: 1397/12/27