دوره های آموزشی

اعتبارسنجی ایده، مشتری و محصول
اعتبارسنجی ایده، مشتری و محصول

تاریخ شروع: 1398/7/20
مقدماتی کسب و کار و استارتاپ
مقدماتی کسب و کار و استارتاپ

تاریخ شروع: 1398/4/5
نگارش طرح کسب و کار
نگارش طرح کسب و کار

تاریخ شروع: 1398/4/1
نگارش طرح کسب و کار
نگارش طرح کسب و کار

تاریخ شروع: 1398/3/29
MVP و اعتبارسنجی ایده
MVP و اعتبارسنجی ایده

تاریخ شروع: 1398/3/9
رشیدی پناه دوم
رشیدی پناه دوم

تاریخ شروع: 1398/2/2
میاحی سوم
میاحی سوم

تاریخ شروع: 1398/2/2
اصفهان
اصفهان

تاریخ شروع: 1398/2/2
میاحی دوم
میاحی دوم

تاریخ شروع: 1398/2/2