تعاریف استارتاپ و کارآفرینی

تعاریف استارتاپ و کارآفرینی

ایجاد کسب و کار پایدار

بر طبق تعریف Eric Ries، مبدع روش the lean startup یا مدل ناب کسب و کار، استارتاپ “یک سازمانی است که برای یک محصول یا خدمت نوآورانه‌ی جدید، در شرایط عدم قطعیت طراحی می‌شود.”

نکات مهم این تعریف:

  • منظور از سازمان در تعریف استارتاپ، افراد و منابع انسانی هستند که در یک استارتاپ اهمیت زیادی دارند؛
  • این سازمان بایستی دارای ماموریت، دید یا vision، استراتژی، بخش‌های حسابداری، مالی،.. باشد؛
  • توجه کنید که یک استارتاپ، دارای شرایط عدم قطعیت است، یه این معنی که بازار مد نظر ما ممکن است از محصول یا خدمت ما استقبال نکند و ما بازخوردی نگیریم؛
  • نوآوری، به معنی داشتن یک اختراع صرف نیست، بلکه به معنی تجاری سازی آن اختراع است؛ همچنان که داشتن محصول، صرفا به معنی داشتن کسب و کار نیست، بلکه تجاری کردن آن محصول است که باعث داشتن یک کسب و کار می‌شود.

شرایط داشتن یک کسب و کار چیست؟

شرط لازم و کافی برای داشتن یک کسب  وکار، داشتن مشتریانی است که در ازای خدمت یا محصول، به ما پول پرداخت کنند، از طرف دیگر، داشتن یک مشتری که به ما پولی پرداخت می‌کند، صرفا به معنی داشتن یک کسب و کار پایدار نیست، بلکه کسب و کاری پایدار است که در آن در ازاء خدمت یا محصول تعداد زیادی مشتری پرداخت کننده پول داشته باشیم.

منظور از کارآفرینی، فرایند ایجاد یک کسب وکار پایدار است.

در این مقاله راجع به انواع کارآفرینی ومکتب‌های آن مطالعه کنید.